مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده

کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی (دوره اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم)

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری (دوره اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم)

کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی (دوره اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم)

کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری (دوره اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم)

کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی (دوره اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم)

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی (دوره اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم)

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق (دوره اول، دوم، سوم و چهارم)

کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (دوره اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم)

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان