چاپ مقالات در ژورنال ها

چاپ مقالات در ژورنال هاي بين المللي، isc  و isi

موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در جهت هرچه پربار نمودن تحقيقات علمي نويسندگان و ثبت آن در ژورنال هاي خارج از كشور اقدام به چاپ مقالات در ژورنال هاي بين المللي، isc  و isi   نموده است.

لذا جهت انجام فرآيند چاپ مي توانيد با دبيرخانه موسسه ارتباط برقرار نماييد.

 

جهت انجام فرآيند چاپ مقالات طبق مراحل زير مي باشد:

ترجمه مقاله توسط نويسنده

ارسال به دبيرخانه موسسه

معرفي ژورنال ها به نويسنده

بررسي نويسنده و مشورت با صاحب نظران در اين زمينه

دريافت پذيرش اوليه مقاله توسط  موسسه

واريز هزينه توسط نويسنده

دريافت پذيرش نهايي مقاله توسط  موسسه

چاپ مقاله در مدت كوتاه توسط سايت ژورنال

 

 

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان